Q&A-Flash – 26/08/2021: AGB’s en Corona (UPDATE)

Wij willen graag onze gezamenlijke nieuwsbrief met GD&A advocaten van juni 2021 nog eens onder de aandacht brengen.

De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist voor de eerste 2 kwartalen van 2021, maar de referentieperiode werd dus in juni (zoals verwacht) verlengd met een kwartaal. De vereiste uit de vorige circulaire (circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021) dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken werd dan toch niet haalbaar geacht door de fiscus. Met de nieuwe circulaire verwacht de fiscus dus dat de AGB’s vanaf 1 oktober 2021 wèl opnieuw winst kunnen maken.

Dat betekent dat de gemeenten een Corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB, met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een ‘algemene werkingstoelage’ (rubriek 6490/4) die (in tegenstelling tot de prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.

Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke corona-toelagen door de Wet van 2 april 2021 houdende de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengd werd tot 31 december 2021, zal deze toelage bovendien (in het AGB) ook vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting wanneer ze wordt betaald of toegekend vóór 31 december 2021. Dat betekent dat de Corona-toelage met betrekking tot de eerste 3 kwartalen van 2021 dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist, en nog steeds zal vrijgesteld worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).

De Corona-toelage kan wellicht enkel worden berekend/gestaafd door opmaak van een tussentijdse toestand op datum 30 september 2021.

Daarnaast zal ook de berekening van de prijssubsidie(factor) voor het laatste kwartaal niet eenvoudig worden, gezien de onzekere en korte periode waarop de (nieuwe) factor betrekking heeft. Dat is uiteraard zeer sterk afhankelijk van de opstart van de activiteiten in de sport- en cultuurcentra. Bovendien kan de aangepaste factor maar toegepast worden vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad (en dus niet retro-actief). Het lijkt aangewezen om de prijssubsidies voor het laatste kwartaal van 2021 niet te onderschatten zodat het winstoogmerk in het laatste kwartaal alsnog wordt gerealiseerd (E.T.129.288 van 19.01.2016), en vooral geen boekhoudkundig verlies wordt geboekt.

Mogelijks hebben de berekening van de Corona-toelage en de herberekening van de prijssubsidie een impact op de (budgettaire) resultaten en worden deze best verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan.