Q&A-Flash – Oktober 2019

De meerjarenplanning en de strategische beleidsplanning krijgen stilaan vorm en inhoud. In het vorige meerjarenplan (2014-2019) moest de werking van diverse sectoren strikt worden beschreven en verantwoord met gekoppelde kredieten om aan te tonen dat het lokaal bestuur inzette op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat zijn beleidsdoelstellingen die de Vlaamse Regering formuleert en waarbij ze, al dan niet met een subsidieregeling, de lokale besturen aanmoedigt of verplicht om binnen de geformuleerde doelstellingen een eigen lokaal beleid te voeren. Dat was destijds bijvoorbeeld het geval voor sport, jeugd, cultuur … Met de integratie van de sectorale subsidies in het Gemeentefonds is deze verplichting weggevallen. Nochtans zijn er ook nu weer een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten waarop de lokale besturen in het nieuwe meerjarenplan (2020-2025) kunnen inzetten. De rapportering over de uitvoering ervan verloopt opnieuw via deelrapportagecodes in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).
In het lokaal woonbeleid (LWB) worden Vlaamse beleidsprioriteiten voor ‘wonen’ vastgesteld voor de periode 2020-2025. Deze hebben betrekking op betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van woningen en woonomgeving en het informeren/adviseren van inwoners. Het decreet Lokaal sociaal beleid (LSB) legt de basis waarop het lokaal sociaal beleid kan worden geënt, en waarrond de regierol van het lokaal bestuur kan worden uitgebouwd. Het betreft ondermeer acties rond activering en tewerkstelling (TWE), en het ‘geïntegreerd breed onthaal’ (GBO).

Met betrekking tot de bovenlokale cultuurwerking meldt het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur ons dat de Vlaamse beleidsprioriteiten in het ‘Decreet bovenlokale cultuurwerking’ enkel van toepassing zijn op de projectsubsidies die via dit decreet kunnen bekomen worden. Daar zijn de beleidsprioriteiten ‘meerwaardecriteria’ en dus niet verplicht. Hier gaat het om aandachtspunten die de toenmalige minister van cultuur formuleerde bij de uitwerking van een bovenlokaal cultuurproject, maar die geen opvolging of codering in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vergen.

Het agentschap onroerend erfgoed bevestigt dat voor de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het onroerend erfgoed wèl deelrapportagecodes werden bepaald. Deze codes moeten enkel door de erkende onroerenderfgoedgemeenten (ca. 19 steden en gemeenten) worden overgenomen in BBC.

Het is van belang om deze Vlaamse prioriteiten zichtbaar over te nemen in de beleidsplanning en de codes te koppelen aan acties en kredieten in het meerjarenplan. Vanuit de diverse Vlaamse departementen wordt hier ongetwijfeld nog specifieker over gecommuniceerd. Een niet exhaustief overzicht van de externe rapporteringscodes in BBC werd gepubliceerd op de website van ABB. Hieronder vindt u de link:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/rapportering-door-lokale-besturen/externe-rapporteringscodes?utm_source=Nieuwsbrief+BBC&utm_campaign=cb86454584-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_25073e6bc0-cb86454584-428558833