Tools

Q&A-Flash – oktober 2019

De meerjarenplanning en de strategische beleidsplanning krijgen stilaan vorm en inhoud. In het vorige meerjarenplan (2014-2019) moest de werking van diverse sectoren strikt worden beschreven en verantwoord met gekoppelde kredieten om aan te tonen dat het lokaal bestuur inzette op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat zijn beleidsdoelstellingen die de Vlaamse Regering formuleert en waarbij ze, al dan niet met een subsidieregeling, de lokale besturen aanmoedigt of verplicht om binnen de geformuleerde doelstellingen een eigen lokaal beleid te voeren. Dat was destijds bijvoorbeeld het geval voor sport, jeugd, cultuur … Met de integratie van de sectorale subsidies in het Gemeentefonds is deze verplichting weggevallen. Nochtans zijn er ook nu weer een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten waarop de lokale besturen in het nieuwe meerjarenplan (2020-2025) kunnen inzetten. De rapportering over de uitvoering ervan verloopt opnieuw via deelrapportagecodes in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).
In het lokaal woonbeleid (LWB) worden Vlaamse beleidsprioriteiten voor ‘wonen’ vastgesteld voor de periode 2020-2025. Deze hebben betrekking op betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van woningen en woonomgeving en het informeren/adviseren van inwoners. Het decreet Lokaal sociaal beleid (LSB) legt de basis waarop het lokaal sociaal beleid kan worden geënt, en waarrond de regierol van het lokaal bestuur kan worden uitgebouwd. Het betreft ondermeer acties rond activering en tewerkstelling (TWE), en het ‘geïntegreerd breed onthaal’ (GBO).

Met betrekking tot de bovenlokale cultuurwerking meldt het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur ons dat de Vlaamse beleidsprioriteiten in het ‘Decreet bovenlokale cultuurwerking’ enkel van toepassing zijn op de projectsubsidies die via dit decreet kunnen bekomen worden. Daar zijn de beleidsprioriteiten ‘meerwaardecriteria’ en dus niet verplicht. Hier gaat het om aandachtspunten die de toenmalige minister van cultuur formuleerde bij de uitwerking van een bovenlokaal cultuurproject, maar die geen opvolging of codering in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vergen.

Het agentschap onroerend erfgoed bevestigt dat voor de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het onroerend erfgoed wèl deelrapportagecodes werden bepaald. Deze codes moeten enkel door de erkende onroerenderfgoedgemeenten (ca. 19 steden en gemeenten) worden overgenomen in BBC.

Het is van belang om deze Vlaamse prioriteiten zichtbaar over te nemen in de beleidsplanning en de codes te koppelen aan acties en kredieten in het meerjarenplan. Vanuit de diverse Vlaamse departementen wordt hier ongetwijfeld nog specifieker over gecommuniceerd. Een niet exhaustief overzicht van de externe rapporteringscodes in BBC werd gepubliceerd op de website van ABB. Hieronder vindt u de link:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/rapportering-door-lokale-besturen/externe-rapporteringscodes?utm_source=Nieuwsbrief+BBC&utm_campaign=cb86454584-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_25073e6bc0-cb86454584-428558833

Q&A-Flash – juli 2019

Vanaf 2020 zal de boekhouding van OCMW en gemeente in elk bestuur één geheel vormen. Het algemeen rekeningenstelsel, het gebruik van de beleidsvelden, de indeling in beleidsdomeinen en de waarderingsregels, … zullen op elkaar moeten worden afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader. Tegelijk brengt BBC2020 enkele technische wijzigingen aan in de stelsels.

Bij de invoering van BBC heeft Q&A een ‘standaard’ van algemeen rekeningenstelsel opgemaakt dat door vele gemeenten en OCMW’s als basis werd gebruikt. Wij hebben dit standaard algemeen rekeningstelsel nu aangepast aan de wijzigingen van BBC2020 zodat de afstemming tussen gemeente en OCMW op een eenvoudige manier kan gebeuren. U kan dit algemeen rekeningstelsel hieronder GRATIS DOWNLOADEN. U vindt hier ook onze bijgewerkte standaard waarderingsregels en het gewijzigde stelsel van beleidsvelden met een beknopte beschrijving van de inhoud en betekenis van de beleidsvelden. We hebben de wijzigingen in de stelsels (aanvullingenschrappingen) telkens aangeduid, zodat u duidelijk de vergelijking kan maken met uw huidige stelsel.

pdf Q&A-Flash Afstemming boekhoudstelsels bij integratie
pdf BBC2020-Waarderingsregels Q&A
Excel icoon  BBC2020-Algemeen rekeningenstelsel Q&A (vs. 27/09/2019)
Excel icoon  BBC2020-BV

BBC-Forecast 2020

De cijfers van boekjaar 2018 zijn inmiddels gekend. Om u toe te laten de financiële impact van het resultaat van boekjaar 2018 en een financiële projectie voor de komende jaren te simuleren stellen wij graag onze ‘BBC-Forecast 2020’ ter beschikking.

Het is een eenvoudig Excel-rekenblad dat u - zonder veel voorbereiding - op een snelle en directe manier toelaat het financieel evenwicht, het leenvermogen en de impact van bepaalde beleidsbeslissingen te simuleren. De ‘BBC-Forecast 2020’ laat een simulatie toe van het geïntegreerde financiële evenwicht (gemeente en OCMW), en kan gebruikt worden om een eerste projectie te maken voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. U kan de verbeterde versie via onderstaande link GRATIS DOWNLOADEN.

Excel icoon  BBC-Forecast 2020 (vs. 1.6)

 

Q&A-Flash – maart 2019

De lokale besturen en hun satellieten moeten rond deze periode voldoen aan enkele belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten. Bijgaande Q&A-Flash als geheugensteuntje …  Q&A-Flash Fiscale formaliteiten
Lees meer